JavaScript サンプル: シンプルな編集エディタ (contenteditable, execCommand)

contenteditabledocument.execCommand() を使用してシンプルな編集エディタを用意します。

aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa