AngularJS (Angular 1) サンプル: ng-repeat-start / ng-repeat-end

ng-repeat だとデータと要素を1対1でしか対応付けできません。データと要素を1対複数で対応付けするには、ng-repeat-startng-repeat-end を使用します。 (ng-repeat-start の書き方は ng-repeat と同じです。どこまでが1データの終わりなのかを ng-repeat-end で記載します)

<dt>, <dd>

<dt> に ng-repeat-start, <dd> に ng-repeat-end を設定します。
{{item.head}}
{{item.body}}

複数の <tr>

1行目の <tr> に ng-repeat-start, 2行目の <tr> に ng-repeat-end を設定します。
{{item.head}}
{{item.body}}

参考